کاربرد فیلتر غشائی

کاربرد فیلتر غشائی در تصفیه آب آشامیدنی

روش جداسازی برای مواد استفاده از غشاء متخلخل می باشد که با توجه به اندازه ذرات، امکان جداسازی را فراهم می کند. بسته به ماهیت جداسازی فیلتر به انواع ذیل تقسیم می شود:

Micro-Filtration, MF

Ultra-Filtration, UF

Nano- Filtration, NF

Reverse Osmosis, RO

:MF

غشاء های MF، بطور تجاری در سال 1930 استفاده شده اند. اندازه منافذ آن بین 05/0 تا 10 میکرو متر می باشد و ذزات بین 2/0 تا 10 میکرومتر را از خود عبور نمی دهد. انواع باکتریها، سلولهای چند جزئی یا کلوئیدی را به را حتی حذف می کنند. نیروی محرکه برای حذف مواد اختلاف فشار می باشد. فشار مورد نیاز برای عملکرد غشاء نیز بین 2/0 تا 5/3 بار می باشد. ادامه مطلب …